Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Etkinlikleri Ölçeğinin Geliştirmesi
(Development of Professional Development Activities Scale for Teachers )

Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Etkinlikleri Ölçeğinin Geliştirmesi

 
Yazar : Mehmet EROĞLU  Ramazan ÖZBEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (3)
Sayfa : 185-208
DOI Number: :
Cite : Mehmet EROĞLU Ramazan ÖZBEK, (2018). Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Etkinlikleri Ölçeğinin Geliştirmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (3), p. 185-208. Doi: .
    


Özet

Bu araştırmanın amacı öğretmenler için mesleki gelişim etkinlikleri ölçeğinin geliştirilmesidir. 2014-2015 akademik yılında, Elazığ ve Malatya ili Merkez ilçelerinde görev yapan 452 öğretmenden veri toplanmıştır. Ölçeğin geçerliğini test etmek üzere kapsam geçerliği ve yapı geçerliği çalışmaları yapılmış, madde-toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla uzman görüşü alınmış, yapı geçerliliğini test etmek üzere ise açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) teknikleri kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ve test-tekrar test korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. AFA sonuçlarına göre ölçek, 29 madde ve altı faktörlü bir yapı göstermektedir. Ölçeğin toplamda açıkladığı varyans %57.5 ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır. DFA Uyum indekslerinden elde edilen değerler ki-kare uyum testi için 1,94, RMSEA için 0.048, GFI için 0.90, CFI için 0.93 olarak hesaplanmıştır. Tüm faktörler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve uyum indeksleri sonucunda elde edilen modelin iyi uyuma sahip olduğu belirlenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda, geliştirilen ölçeğin altı faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçek, öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine katılımlarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.Anahtar Kelimeler
Mesleki gelişim, mesleki gelişim etkinlikleri, öğretmen niteliği, ölçek geliştirme.

Abstract

This research aims to develop the scale of professional development activities for teachers. The data were collected from 452 teachers working in the provinces of Elazığ and Malatya in the academic year of 2014-2015. In order to test the validity of the scale, the content validity and construct validity studies were made and the item-total correlation coefficients were calculated. Expert opinions were taken to ensure content validity, and exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) techniques were used to test construct validity. Within the scope of reliability studies, Cronbach Alpha internal consistency coefficient and test-retest correlation coefficients were calculated. For the resulting data from the EFA; structure of scale shows 29 items and six components. The variance explained in the total of the scale is 57.5% and Cronbach Alpha coefficient calculated as 0.93. The model after the operation of EFA, is tested by the CFA. The calculated results from the fit indexes are; for chi-square fit test 1.94, for RMSEA 0.048, for GFI 0.90, for CFI 0.93. All factors found a statistically significant result and the model fit indices were found to be goodness. The scale can be used as a valid and reliable measurement tool to measure teachers' participation in professional development activities.Keywords
Professional development, professional development activities, teacher quality, scale development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri