Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Addiction to Exercise of Professional and Amateur Football Players Comparison of Levels )

Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması

 
Yazar : Korhan KAVURAN  , Tuğba MUTLU BOZKURT & Mücahit DURSUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (4)
Sayfa : 809-820
DOI Number: :
Cite : Korhan KAVURAN , Tuğba MUTLU BOZKURT & Mücahit DURSUN, (2020). Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), p. 809-820. Doi: 10.26579/jocress.408.
249    180


Özet

Bu çalışmada profesyonel futbolcular ile amatör futbolcuların egzersiz bağımlılıklarının farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2020 yılında Bitlis, Bingöl, Malatya, Elazığ, Sivas ve Ankara ilinde bulunan 72’si amatör, 89’u profesyonel olmak üzere toplam 161 Futbolcudan oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ)” kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerin belirlemede frekans dağılımı, iki bağımsız değişken ile egzersiz bağımlılığı düzeyi arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Bağımsız Örneklemler için T-testi”, ikiden fazla değişkenler ile egzersiz bağımlılığı düzeyi arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve katılımcıların yaşları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla “Pearson Korelasyon” analizleri uygulanmıştır. Bütün bu testler SPSS 24 paket programında analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi p<,05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların egzersiz bağımlılığı, bağımlı grubunda yer aldığı ve amatör futbolcuların egzersiz bağımlılık düzeylerinin profesyonel futbolculardan yüksek olduğu saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Egzersiz, Bağımlılık, Egzersiz Bağımlılığı, Futbolcu.

Abstract

In this study, it was aimed to examine the exercise addiction of professional football players and amateur football players according to different variables. The study group consists of a total of 161 football players, 72 of whom are amateur and 89 of whom are professional, in Bitlis, Bingöl, Malatya, Elazığ, Sivas and Ankara province in 2020. In the research, scanning method, one of the quantitative research models, was used. In the research, "Personal Information Form" and "Exercise Addiction Scale (EBÖ)" were used. Frequency distribution in determining the demographic characteristics of the participants, "T-test for Independent Samples" to examine the difference between two independent variables and exercise addiction levels, "One-Way Analysis of Variance" to examine the difference between more than two variables and exercise addiction levels and the participants' ages "Pearson correlation" analysis was used to determine the relationship between the two. All these tests were analyzed in the SPSS 24 package program and the level of significance was taken as p <.05. As a result, it was determined that the participants were in the addicted group and the exercise addiction levels of amateur football players were higher than professional football players.Keywords
Exercise, Addiction, Exercise addiction, Football player.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri