Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri ile Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişki
(The Relationship between Teachers' Classroom Management Competences and Students' Perceptions of Alienation to School )

Yazar : Yener AKMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (4)
Sayfa : 737-752
DOI Number: :
Cite : Yener AKMAN , (2020). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri ile Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişki. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), p. 737-752. Doi: 10.26579/jocress.403.
38    24


Özet

Öğretmenlerin sahip oldukları sınıf yönetimi yeterliliklerinin öğrencilerin okula yönelik tutumlarını etkilediği düşünülmektedir. Gerek uzmanlık gerekse pedagojik alan açısından yeterli öğretmen yaklaşımlarının öğrencilerin akademik ve davranışsal çıktılarını olumlu olarak geliştirdiği belirtilmektedir. Günümüzde ise öğretmenlerin sınıf yönetim yeterliliği ile ilgili olduğu düşünülen okula yabancılaşma kavramı dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlilikleri ile öğrencilerin okula yabancılaşma algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veriler nicel yollarla toplanmış ve istatistiksel olarak çözümlenmiştir. Çalışmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan 841 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Çalışma verileri “Sınıf Yönetimi Ölçeği” ve “Okula Yabancılaşma Ölçeği” ile toplanmıştır. Bulgular, değişkenler arasında negatif yönde orta ya da düşük ve anlamlı ilişkiler olduğunu işaret etmiştir. Ek olarak öğretmenlerin sınıf yönetimi boyutlarının tamamının (insan yönetimi, ders yönetimi ve davranış yönetimi) öğrencilerin güçsüzlük, anlamsızlık ve sosyal uzaklık boyutlarını anlamlı şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Ayrıca kuralsızlık boyutunu sadece ders yönetimi boyutunun anlamlı biçimde yordadığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
sınıf yönetimi, okula yabancılaşma, ortaokul, öğrenci

Abstract

Teachers' classroom management competencies are thought to have an impact on students' attitudes towards school. It is stated that adequate teacher approaches both in terms of expertise and pedagogical field are positively developed for students' academic and behavioral outcomes. Today, the concept of alienation to school, which is thought to be related to teachers' classroom competence, draws attention. In this study, the relationship between teachers' classroom management competences and students' perception of alienation to school was investigated. In the study the relational survey model was used, the data were collected in quantitative ways and analyzed statistically. The study was conducted in 2018-2019 academic year. 841 secondary school students who is studying in Altındağ in Ankara participated in the study. The research data were obtained by “Classroom Management Scale” and “School Alienation Scale”. The results indicated that there were negative, moderate or low and significant relationships between the variables. In addition, it was found that all of the teachers' classroom management dimensions (human management, course management and behavior management) significantly predicted students' weakness, meaninglessness and social distance dimensions. In addition, it was determined that only the course management dimension predicted the irregularity dimension significantly.Keywords
classroom management, school alienation, secondary school, student

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri