Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Benlik Algısı Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
(Social Self Perception Validity and Reliability Study )

Yazar : Oylum ÖZGÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (4)
Sayfa : 643-656
DOI Number: :
Cite : Oylum ÖZGÜL , (2020). Sosyal Benlik Algısı Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), p. 643-656. Doi: 10.26579/jocress.387.
54    47


Özet

Bu araştırma ile lise öğrencilerinin sosyal benlik algılarının belirlenebilmesi için likert tipi geçerli ve güvenilir bir ölçek formu geliştirmek amaçlanmıştır.Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış olup,örneklem; Malatya il merkezinde bulunan bir liseden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 302 öğrenciden oluşmaktadır.Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan sosyal benlik algısı ölçek formu kullanılmıştır.Araştırmacı çalışmanın amacı gereği uzman görüşü ve alanyazın taraması doğrultusunda 58 maddelik soru havuzu oluşturmuştur. Elde edilen aday ölçek için 15 uzmandan alınan görüşlere dayanarak 30 maddenin ölçekten çıkarılması gerektiğine karar verilmiş ve 28 maddelik, 5’li likert tipinde bir ölçek oluşturulmuştur.Araştırma bulguları incelendiğinde, ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi için gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansın %62.005’ini açıklayan 2 faktörlü ve 10 sorudan oluşan bir yapıdan oluştuğu belirlenmiştir.Madde analizi sonrası cronbach's alpha analiz testi sonucu ,76 ve kmo and bartlett's testi sonucu ise .763 olarak hesaplanmıştır.Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre RMSEA ve SRMR,CFI,NNFI,IFI ve GFI değerlerinin uyum değerleri beklenilen değerler aralığında bulunmuştur.Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında ölçeğin yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir.Sonuç olarak, hazırlanan ölçeğin lise öğrencilerinin sosyal benlik algılarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştirAnahtar Kelimeler
Sosyal benlik, ergenlik, algı ölçeği, geçerlik, güvenirlik.

Abstract

The aim of this research is to develop a valid and reliable scale form of likert type in order to determine the social self-perceptions of high school students. A screening model was used from quantitative research methods. The sample consists of 302 students selected by simple random sampling method from a high school located in Malatya province Center. In the Study, the social sense of self scale form that was developed by the researcher was used. For the purpose of the study, the researcher created a 58-point question pool based on expert opinion and a survey of the literature. It was decided that 30 items should be removed from the scale based on the opinions of 15 experts for the candidate scale obtained and a likert-type scale of 5 with 28 items was created. When the research findings were examined, it was determined that the scale consisted of a 2-factor structure consisting of 10 Questions, which explained 62.005% of the total variance as a result of the explanatory factor analysis carried out to determine the validity of the structure.After Substance Analysis, Cronbach's alpha analysis test result was ,76 and kmo and Bartlett's test result was .763. According to the confirmatory factor analysis results, the alignment values of RMSEA and SRMR, CFI, NNFI, IFI and GFI were found to be within the range of expected values. Based on the findings from the research, it can be said that the scale has sufficient validity and reliability. As a result, it was determined that the prepared scale is a valid and reliable measurement tool that can be used to determine high school students ' social sense of self.Keywords
Social self, puberty, sense scale, validity, reliability.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri