Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şiddete Eğilimin Psikososyal Dinamikleri
(Psychosocial Dynamics of Violence Trend )

Yazar : Selahattin YAKUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (3)
Sayfa : 569-590
DOI Number: :
Cite : Selahattin YAKUT , (2020). Şiddete Eğilimin Psikososyal Dinamikleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (3), p. 569-590. Doi: 10.26579/jocress.386.
59    58


Özet

Fiziksel, sözel, duygusal, psikolojik, cinsel ve ekonomik bakımdan zarar verici her türlü eylem şeklinde anlamlandırılan çok boyutlu psikososyal bir problem olarak “şiddet”, günümüz insanının belki de tarihinin en travmatik sürecini yaşamasına kaynaklık etmektedir. Kollektif hafızada dramatik süreçlerle özdeşleşen ve daha yaşanılır bir dünya inşâsı önündeki en büyük engellerden birisi olarak konumlandırabileceğimiz şiddet, günümüzde etki düzeyini artırarak bilinenlerin ötesinde daha farklı problemlerin de en güçlü tetikleyici haline gelmiştir. İnsanın yıkıcı yönünü sembolize eden şiddetin, insanlığın geleceğinin şekillenmesinde önemli bir argüman olduğunu öngördüğümüz “eğitim kurumları” üzerinde de büyük bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırmamız hayatı etkileme potansiyeli yönüyle diğer gelişim dönemlerine göre daha baskın karaktere sahip ergenlik dönemi içinde bulunan lise öğrencilerinin psikososyal boyutlu pek çok probleme kaynaklık ettiğini ve hayat kalitesini düşürdüğünü var saydığımız şiddete yönelik eğilimlerini çeşitli demografik değişkenler açısından araştırma ve böylece şiddete eğilimin psikososyal dinamiklerini belirleme amacı taşımaktadır. Araştırma örneklemini, internet aracılığı ile düzenlediğimiz ankete katılan 53 (%61,6) kız ve 33 (%38,4) erkek olmak üzere toplam 86 lise öğrencisi oluşturmaktadır. “Kişisel bilgi formu” ile Gökalp, Bayat, Türkçapar (1995) tarafından geliştirilen “Şiddet Eğilim Ölçeği” kullanılarak elde edilen veriler SPSS programında aritmatik ortalama, frekans, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerle birlikte Ki Kare test işlemleri anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilerek uygulanmıştır. Yapılan işlemler sonucu araştırmada “Okul türü ve internetle günlük meşguliyet değişkenleri dışında “cinsiyet, sınıf, ekonomik durum, okul ikliminden memnuniyet, pandemi etkisine yönelik değerlendirme ve Tanrı algısı” değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara kaynaklık ettikleri ve böylece ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin şekillenmesinde önemli belirleyiciler oldukları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Din Psikolojisi, Şiddet Eğilimi, Pandemi, Ergenlik, Lise.

Abstract

Violence" as a multidimensional psychosocial problem that is interpreted as all kinds of harmful actions in physical, verbal, emotional, psychological, sexual and economic terms, is the source of today's people to experience perhaps the most traumatic period of their history. Violence, which is identified with dramatic processes in collective memory and can be positioned as one of the biggest obstacles to the construction of a more livable world, has become the strongest trigger of different problems beyond what is known today by increasing its level of impact. It is seen that violence, which symbolizes the destructive aspect of human beings, poses a great threat to "educational institutions", which we foresee to be an important argument in shaping the future of humanity. In this context, our study aims to investigate the tendencies towards violence that we assume to be the source of many psychosocial problems and reduce the quality of life of high school students in adolescence, who have a more dominant character compared to other developmental periods in terms of their potential to affect life, in terms of various demographic variables and thus, to determine the psychosocial dynamics of the tendency to violence. bears. The sample of the study consists of a total of 86 high school students, 53 (61.6%) girls and 33 (38.4%) boys, who participated in the survey we conducted via the internet. The data obtained using the "Personal Information Form" and the "Violence Tendency Scale" developed by Gökalp, Bayat, Türkçapar (1995) were applied in the SPSS program with descriptive statistics such as arithmetic mean, frequency, standard deviation and Chi-Square test procedures with the significance level of p <0.05. As a result of the procedures carried out, the variables of "gender, class, economic status, satisfaction with school climate, assessment of the pandemic effect and perception of God", in addition to the variables of school type and daily internet occupation, are the source of statistically significant differences and thus, it is important in shaping the violent tendencies of high school students in adolescence. It has been determined that they are determinants.Keywords
Psychology of Religion, ViolentTendency, Pandemic, Adolescence, High School.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri