Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Futbolcularda Toparlanma Kapasitesi ile Uyku Kalitesi ve Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
(Relationship between Recovery Capacity in Footballers and Sleep Quality and Nutritional Opportunities )

Yazar : Şevki KOLUKISA  , Soner AYDIN, Hasan ERGİN & Mustafa Kemal DENİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 335-346
DOI Number: :
Cite : Şevki KOLUKISA , Soner AYDIN, Hasan ERGİN & Mustafa Kemal DENİZ, (2020). Futbolcularda Toparlanma Kapasitesi ile Uyku Kalitesi ve Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 335-346. Doi: 10.26579/jocress.364.
194    134


Özet

Bu çalışmanın amacı, futbolcularda toparlanma kapasitesi ile uyku kalitesi ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 80 erkek futbolcunun katılımıyla yapılmıştır.Araştırmanın veri analizlerinde SPSS 22.00 paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan futbolculara aktivite sonrası toparlanma kalitesini ölçmek için Tekrarlı Sprint Antrenmanı uygulanmıştır. Uygulanan aktivite antrenmanın Tekrarlar arasında maksimum kalp atım hızının ölçümleri yapılarak sonuçlar kaydedilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Beslenme alışkanlıkları ölçeği kullanarak beslenme düzeyleri ölçülmüştür. Futbolculara uygulanan Uyku Kalitesi ölçeği Pittsburgh uyku kalitesi indeksi uygulanmıştır. Futbolcuların toparlanma kapasitesi ölçüm değerleri bağımlı değişkenler T-testi, grup sayısının daha fazla olduğu karşılaştırmalarda tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Araştırmaya katılan futbolcuların yaş ortalamaları 24,33 (yaş),boy uzunlukları ortalamaları 180.4 (cm), vücut ağırlık ortalamaları 76,1 (kg) olarak ölçülmüştür. Araştırmaya katılan futbolculara yöneltilen ‘Son bir yılda performansınızı nasıl buluyorsunuz sorusuna katılımcıların %15,0’ı (n-12) kötü düzeyde olduğunu, %25,0’ı (n-20) orta düzeyde olduğunu, %33,8’i (n-27) iyi düzeyde olduğunu ve %26,3’ü (n-21) çok iyi düzeyde bir performansının olduğunu belirtmiştir. Futbolcuların toparlanma kapasitesi ölçümlerinde anlamlı bir farklılık vardır. Futbolcuların antrenman yapma düzeyleri ve performans değişkenlerine göre, Beslenme Alışkanlıkları, Öznel uyku kalitesi ve Uyku skoru alt bileşenlerinde anlamlı bir farklılık vardır. (p<0,05),(p<0,001).Anahtar Kelimeler
Beslenme, Spor,Uyku, Toparlanma, Nabız

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between the capacity of recovery in footballers and sleep quality and eating habits. This study was carried out with the participation of 80 male footballers of Giresun University Faculty of Sports Sciences.. SPSS 22.00 package program was used in data analysis of the research. Repetitive Sprint Training was applied to the players participating in the study to measure the quality of recovery after activity. The results were recorded by measuring the maximum heart rate between the repetitions of the activity training. Identifying statistical methods Frequency, Percentage, Average, and Standard Deviation were used when evaluating the data. Nutrition levels were measured using the scale of their eating habits. The Sleep Quality scale applied to footballers was applied to the Pittsburgh sleep quality index. Weight measurement values of footballers depend on variables T-test, group number is higher in comparisons with one-way ANOVA test was performed. The average age of the footballers involved in the study was 24.33 (ago), the average length of height was 180.4 (cm), and the body weight average was measured as 76.1 (kg). 'How do you find your performance in the last year asked the participants, 15.0% (n-12) was poor, 25.0% (n-20) was moderate, 33.8% (n-27) was good and 26.3% (n-21) performed very well. There is a significant difference in the capacity measurements of the players' recovery. According to the level of training and performance variables of footballers, there is a significant difference in eating habits, subjective sleep quality and sleep score sub-components. (p<0.05),(p<0.001).Keywords
Nutrition, Sports, Sleep, Recovery,Pulse

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri