Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nomofobi ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği
(Investigation of Relationship Between Nomophobia and Loneliness Level: Erciyes University Sample )

Yazar : Mustafa ÇELEBİ  , Ahmet METİN, Fatih İNCEDERE, Nagehan AYGÜN, Melikegül BEDİR & Özcan ÖZBULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 315-334
DOI Number: :
Cite : Mustafa ÇELEBİ , Ahmet METİN, Fatih İNCEDERE, Nagehan AYGÜN, Melikegül BEDİR & Özcan ÖZBULUT, (2020). Nomofobi ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 315-334. Doi: 10.26579/jocress.362.
280    205


Özet

Amaç: Alanyazında kişinin mobil cihaza erişim isteği ve erişimle ilgili kaygıları ile kendisini yalnız hissetmesi arasında bir ilişkinin olup olmadığı açık değildir. Bu konuya açıklık getirmek amacıyla üniversite öğrencilerinin nomofobi ve yalnızlık düzeyleri; cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen fakülte, yaşamının büyük bölümünü geçirdiği yerleşim yeri ve akademik başarı düzeylerine göre incelenmiştir. Yöntem: Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden de tarama deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim gören 315’i kadın, 228’i erkek olmak üzere toplam 543 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde tesadüfi örnekleme türlerinden iki aşamalı tesadüfi örnekleme kullanılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Nomofobi Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği-III kullanılarak toplanılmıştır. Verilerin analizinde; açıklayıcı istatistikler, bağımsız örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların nomofobi ile yalnızlık düzeyleri arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=,016; p>.05). Katılımcıların cinsiyetlerine göre nomofobi ve yalnızlık düzeyleri incelendiğinde; kadın katılımcıların nomofobi düzeyleri erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır [t (541) =2,512; p<.05]. Katılımcıların sınıf düzeylerine göre nomofobi ve yalnızlık düzeyleri incelendiğinde; 3.sınıftaki katılımcıların nomofobi düzeylerinin 4. sınıftaki katılımcılardan daha yüksek [F (3,539) =3,132, p<.05]; 2. Sınıftaki katılımcıların yalnızlık düzeylerinin 4. sınıftaki katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür [F (3,539) =3,116, p<.05]. Katılımcıların öğrenim gördükleri fakülteye göre nomofobi ve yalnızlık düzeylerini incelendiğinde; İletişim Fakültesinde öğrenim gören katılımcıların nomofobi düzeylerinin Hukuk Fakültesinde ve Veteriner Fakültesinde öğrenim gören katılımcılardan yüksek olduğu, Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören katılımcıların nomofobi düzeylerinin ise Veteriner Fakültesinde öğrenim gören katılımcılardan yüksek olduğu görülmüştür [F (5,537) =3,132, p<.05]. Katılımcıların akademik başarı düzeylerine göre nomofobi düzeyleri incelendiğinde; ortalaması 3,00-4,00 arası olan katılımcıların nomofobi düzeylerinin ortalaması 0-2,99 arası olan katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır [t (433) =-2,834; p<.05]. Sonuç: Bu araştırmayla nomofobi ile yalnızlık düzeyleri puan ortalamaları üzerinde katılımcıların cinsiyeti, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri fakülte, yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği yerleşim yeri ve akademik başarı düzeylerinin etki düzeylerine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Nomofobi ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişkinin olmaması önceki araştırmalardan farklılık göstermektedir. Dolayısıyla nomofobi ve yalnızlık arasındaki ilişki hakkında yorum yapılabilmesi için daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler
Nomofobi, yalnızlık, akıllı telefon, üniversite öğrencileri

Abstract

Purpose: It is not clear whether there is a relationship between the person's desire to access the mobile device and their anxiety about access and feeling loneliness in the literature. To clarify this issue, the nomophobia and loneliness levels of university students were studied in this research: gender, grade level, faculty, the settlement where spent most of life, and academic achievement levels. Methodology: Quantitative research method was used in this research. Survey research model was used among the quantitative research methods. The participants of this research are 543 undergraduate students, 315 of whom are women and 228 of whom are men, studying at Erciyes University. In the research, two-stage random sampling, which is one of the random sampling types, was used to determine the study group. Data were collected using Personal Information Form, Nomophobia Scale and UCLA Loneliness Scale-III. In the analysis of the data; descriptive statistics, t test for independent samples, one-way analysis of variance (One-way ANOVA) and Pearson correlation analysis were performed. Findings: As a result of the correlation analysis between the nomophobia and loneliness levels of the participants, no significant relationship was found (r=,016; p>.05). When the nomophobia and loneliness levels of the participants were examined according to their gender, it was concluded that the nomophobia levels of the female participants were higher than the male participants [t (541) = 2,512; p<.05]. When nomophobia and loneliness levels are analyzed according to the grade levels of the participants, the nomophobia levels of the 3rd grade participants are higher than the participants in the 4th grade [F (3,539) = 3,132, p <.05]; It was observed that the loneliness levels of the participants in the 2nd grade were higher than the participants in the 4th grade [F (3,539) = 3,116, p <.05]. When the nomophobia levels of the participants are analyzed according to the faculty where they studied, it was observed that the nomophobia levels of the participants studying at the Faculty of Communication were higher than the participants studying at the Faculty of Law and the Faculty of Veterinary Medicine and the nomophobia levels of the students studying at the Faculty of Health Sciences were higher than the participants studying at the Faculty of Veterinary Medicine [F(5.537) = 3,132, p<.05]. When the nomophobia levels of the participants were analyzed according to their academic success levels, it was concluded that the nomophobia levels of the participants with an academic achievement level of 3.00-4.00 was higher than the participants with an achievement level of 0-2.99 [t (433) = -2, 834; p<.05]. Results: With this research, the effect of the participants' gender, grade level, faculty, the settlement where spent most of life and academic achievement levels on the average scores of loneliness levels were investigated. The absence of a significant relationship between nomophobia and loneliness differs from previous studies. Therefore, there are more research needed to comment on the relationship between nomophobia and loneliness.Keywords
Nomophobia, loneliness, mobile phone, undergraduate students

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri