Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden Günlüğün Başarıya ve Fen Tutumuna Etkisi
(The Effect of Journal Writing, One of the “Writing to Learn” Activities, on Achievement and Science Attitude in the Fourth Grade Science Course )

Yazar : Emine PINAR  & Ali YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 179-196
DOI Number: :
Cite : Emine PINAR & Ali YILDIZ, (2020). Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden Günlüğün Başarıya ve Fen Tutumuna Etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (1), p. 179-196. Doi: 10.26579/jocress.354.
74    37


Özet

Çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf fen bilimleri dersinin “Aydınlatma ve Ses Teknolojileri” ünitesinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden günlük yazmanın öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenmelerinin kalıcılığına ve fen bilimleri dersi tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada nicel yaklaşımlardan yarı deneysel desen stratejisi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum ilinin Yakutiye ilçesinde bulunan bir devlet ilkokulunda öğrenim gören 24’ü deney ve 20’si kontrol grubunda olmak üzere toplam 44 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara ön test uygulandıktan sonra deney grubu öğrencileri beş hafta boyunca ünitenin her bir bölümü için öğrenme amaçlı yazma etkinliği olarak günlük yazmışlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Fen Bilimleri Başarı Testi (FBBT) ile Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi, Mann Whitney U, Wilcoxon işaretli sıralar testi ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın ön test bulgularında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney ve kontrol grubu FBBT son test verileri karşılaştırıldığında öğrenme amaçlı yazma (ÖAY) etkinliklerinden günlük yazan deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol grubu kalıcılık verilerinin analizleri incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Deney grubu fen bilimleri dersi tutum ölçeği ön test ile son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ancak kontrol grubu ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Öğrenme amaçlı yazma, dördüncü sınıf öğrencileri, günlük yazma, akademik başarı, fen tutumu.

Abstract

The purpose of this study is to examine the effects of journal writing, which is one of the “writing to learn” activities, on students’ academic achievement, learning retention, and attitudes towards science in the elementary school fourth grade science course unit called “Illumination and Sound Technologies”. Quasi-experimental research design, one of the quantitative research methods, was used in the study. The population of the study consists of a total of 44 fourth grade students, with 24 students in experimental group and 20 students in control group, studying in a state elementary school located in Yakutiye, Erzurum. After the pre-test was administered to the participants, the students in the experimental group students wrote a journal as a “writing to learn” activity for each section of the unit for five weeks. Science Course Achievement Test (SCAT) and Attitude Scale for Science Course (ASS) were used as a data collection tool. Kolmogorov-Smirnov test of normality, Mann Whitney U, Wilcoxon signed rank test and independent t-test were used for the research data analysis. The pre-test findings of the research revealed that there was no statistically significant difference between the achievement levels of the students in the experimental and control groups. When the experimental and control group students’ SCAT post test data values were compared, it was found that there was a statistically significant difference in favour of experimental group writing a journal, which is one of the “writing to learn” activities (WTL). When the experimental and control groups’ retention data analysis were examined, it was revealed that there was no statistically significant difference between the groups A statistically significant difference was found between the experimental group’s pre-test and post-test scores regarding the attitude scale for science course but it was determined that there was not a significant difference between the control group’s pre-test and post-test scores.Keywords
Writing to learn, Fourth grade students, Journal writing, Academic achievement, Science attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri