Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Öncesi Dönemde Annelerin Yanıtları Bağlamında Çocukların Soruları
(Children’s Questions Through Their Mother’s Answers In Early Childhood Term )

Yazar : Kevser TOZDUMAN YARALI  & Cemile KARA EREN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 105-134
DOI Number: :
Cite : Kevser TOZDUMAN YARALI & Cemile KARA EREN, (2020). Okul Öncesi Dönemde Annelerin Yanıtları Bağlamında Çocukların Soruları. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (1), p. 105-134. Doi: 10.26579/jocress.343.
145    108


Özet

Bu araştırmanın amacı, dört-altı yaş çocuklarının ‘5N1K’ türündeki sorularının neler olduğunun ve çocukların annelerinin bu sorulara verdikleri yanıtlarının incelenmesidir. Araştırma nitel modelde ve temel nitel araştırma deseni kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmada iki aşama bulunmaktadır; ilk aşama ikinci aşamaya temel oluşturmuştur. İlk aşamada 4-6 yaş çocuklarının en çok sorduğu sorular belirlenmiştir. Buradan elde edilen veriler araştırmanın ikinci aşaması olan annelerin çocukların sorularını nasıl yanıtladıklarını belirlemede kullanılmıştır. Çalışma grubunu ilk aşamada 42 anne, ikinci aşamada 12 anne oluşturmuştur. Araştırmanın ilk aşamasında anket kullanılırken ikinci aşamasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz uygulanmıştır. Analiz sonucunda, çocukların soruları felsefi temelli sorular ve bilgi temelli sorular olmak üzere iki ana tema altında toplanmıştır. Felsefi temelli sorular Neden/Nasıl Soruları olmak üzere tek bir kategoriyi içerirken, bilgi temelli sorular doğa, fizyolojik gelişim, kavramlar, çevre/gündelik işler, teknoloji, din ve hayvanlar olmak üzere yedi kategoriyi kapsamıştır. Annelerin cevapları çocuklarının sorularını yanıtlama biçimlerine göre dokuz kategori altında değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda öğrenim düzeyi ve alanı ne olursa olsun tüm annelere çocukla iletişim, çocukların soruları, çocukların gelişim özellikleri gibi konularda eğitimlerin verilmesi önerilebilir.Anahtar Kelimeler
Çocukların soruları, Okul öncesi dönem, 5N1K soruları

Abstract

The aim of the study is to examine the ‘five Ws and one H’ questions asked by the children aged four to six years and their mothers’ responses to these questions. This study was designed in a qualitative model, using basic qualitative research design. There were two stages in the study; the first stage formed the basis for the second stage. At this stage, the most frequently asked questions of 4-6-year-old children were determined. The data obtained from this analysis were used to determine mother’s answering their children’s questions in the second step. The study group is consisted of 42 mothers at the first stage and 12 mothers at the second stage. Questionnaire was used at the first stage; semi-structured interview form was used at the second stage. The content and descriptive analysis was used for data analysis. As a result of the analysis, the children's questions were grouped under two main themes: philosophical and knowledge-based questions. While the philosophical-based questions covered only one category of Why/How Questions, the knowledge-based questions included seven categories as nature, physiological development, concepts, environment/daily labor, technology, religion and animals. The ways of answering the questions of the children by the mothers were evaluated under nine categories. Through this study findings, no matter what educational level and field they have, it is recommended that all mothers can be trained on issues such as communication with children, children’s questions and children’s developmental characteristics.Keywords
Children’s questions, Preschool term, 5W1H questions

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri