Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fiziksel Aktivitenin Orta Yaş Sedanter Kadınlarda Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
(Investigation of the Effect of Physical Activity to the Middle Aged Sedentary Females Basic Psychological Needs and Subjective Well-Being Levels )

Yazar : Murat TEKİN  & Beytullah DİMLİOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 15-34
DOI Number: :
Cite : Murat TEKİN & Beytullah DİMLİOĞLU, (2020). Fiziksel Aktivitenin Orta Yaş Sedanter Kadınlarda Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (1), p. 15-34. Doi: 10.26579/jocress.342.
131    115


Özet

Bu çalışmanın amacı; fiziksel aktivitenin orta yaş sedanter kadınların temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma grubu; Gönüllü olarak seçilen ve Konya İlinde yaşayan 90 orta yaş sedanter kadından (ort:yaş=34.7667+4.26391) oluşmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için; araştırmacılar tarafından geliştirilen '' Kişisel Bilgi Formu”, Deci ve Ryan (2000) tarafından geliştirilen; Kesici ve diğerleri(2003) tarafından Türkçe ’ye uyarlaması yapılan “Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği ve Tuzgöl Dost (2004) tarafından geliştirilen Öznel İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. 12 hafta boyunca orta yaş sedanter kadınlara fiziksel aktivite yaptırılmıştır ve Araştırmada ön test, son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlanmasında; One-Sample Kolmogorow-Smirnov Testi, PariedSamples t-Testi, kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; düzenli fiziksel aktivite yapan orta yaş sedanter kadınların temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş düzeyleri yüksek çıkmıştır. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre; deney ve kontrol grubu sonuçları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ayrıca deney ve kontrol grupları son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Fiziksel Aktivite, Orta Yaş Sedanter Kadın, Öznel İyi Oluş, Temel Psikolojik İhtiyaçlar

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of physical activity at middle aged sedentary female on basic psychological needs and subjective well-being levels. The research group consists of 90 middle aged sedentary females (average of age=34.7667+4.26391) in total who live in Konya and selected in the study voluntarily. “Personal Information Form” developed by the researchers, ‘’Basic Psychological Needs Scale’’ developed by Deci and Ryan (2000) and adapted to Turkish by Kesici et al (2003) and ‘’Subjective Well-Being Scale’’ developed by Tuzgöl Dost (2004) were used in order to reach the aim of the study. During 12 weeks, middle-aged sedentary females did physical activity. Experimental design with was used in the study. Pre-test and post-test control group. For the analysis and interpretation of the data; One Sample Kolmogorow-Smirnov Test, Paired Samples t-Test, were done. Significant difference value was P<0,05 in analysis. As a result of this study; the basic psychological needs and subjective well-being levels of female doing regular physical activity are high. Also, according to research results within this study there was a significant difference between the results of the experimental and control groups; and there was a significant difference between post-test results of the experimental and control groups.Keywords
Basic Psychological Needs, Middle Aged Sedentary Female, Physical Activity, Subjective Well-Being,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri