Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversitelerarası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Zenofobik Tutumlarının İncelenmesi
(An Investigation of Xenophobia Attitudies of Students Participating in Inter-University Sports Competitions )

Üniversitelerarası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Zenofobik Tutumlarının İncelenmesi

 
Yazar : Hande İNAN  & Mehmet KARTAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (4)
Sayfa : 223-232
DOI Number: :
Cite : Hande İNAN & Mehmet KARTAL, (2019). Üniversitelerarası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Zenofobik Tutumlarının İncelenmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (4), p. 223-232. Doi: 10.26579/jocress.320.
223    184


Özet

Göçmenlere yönelik tutumların, son zamanlarda ilgi çeken konular arasında yer aldığı söylenebilir. Zenofobi, grup içindeki bireylerin sosyoekonomik statüleri, kültürleri, kimlikleri ve değerleri açısından grup dışındakileri sorun olarak konumlandırmalarından kaynaklanan düşmanca tutumlar olarak değerlendirilmektedir. Küreselleşen dünya düzeni ile birlikte, özellikle spor alanında bir çok resmi spor kulübünün dünyanın farklı bölgelerinden sporcu, antrenör transferleri gerçekleştirdiği bilinmektedir. Yabancı sporcu kontenjanının son dönemlerde artırılması ile birlikte takım bütünlüğünün sağlanması açısından hem kulüp taraftarları hem de mevcut takım ve yönetim tarafından yabancı sporcu veya antrenöre olan bakış açısının önemli hale geldiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerarası spor müsabakalarına katılan öğrencilerin zenofobik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırmaya 2018-2019 sezonunda üniversitelerarası spor müsabakalarına katılım gösteren 91’i erkek, 63’ü kadın olmak üzere toplam 154 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların göçmenlere yönelik tutumlarını belirlemek için Bozdağ ve Kocatürk (2017) tarafından geliştirilen ‘’Zenofobi Ölçeğinden’’ yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistikî yöntem olarak, tanımlayıcı istatistik, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sporcu öğrencilerin cinsiyet, yaş ve branş değişkeni ile zenofobik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca sporcu öğrencilerin ‘’milli takım antrenörünün yabancı uyruklu olmasını destekleme’’ değişkeni ile zenofobik tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Sporcu, Zenofobi, Takım Sporu, Öğrenci

Abstract

It can be said that attitudes towards immigrants have recently been among the subjects of interest. Xenophobia is considered to be hostile attitudes that result from positioning individuals who outside the group as a problem in terms of their socioeconomic status, culture, identity and values. With the globalizing world order, it is known that many official sports clubs, especially in the field of sports, make transfers of athletes and coaches from different parts of the world. With the recent increase in the quota of foreign athletes, it can be said that the perspective of foreign athletes or coaches has become important for both club supporters and the current team and management in terms of ensuring team integrity. The aim of this study is to investigate the xenophobic attitudes of students participating in inter-university sports competitions in terms of some variables. A total of 154 athletes, 91 male and 63 female, participated in the inter-university sports competitions in 2018-2019 season were participated to the study as voluntarily. ‘’Xenophobia Scale ‘’ developed by Bozdağ and Kocatürk (2017) was used to determine the attitudes of athletes towards immigrants. The data obtained from the study were analyzed by using SPSS 22.0 package program. Descriptive statistics, T-test, Anova and Mann Whitney tests were used for statistical analysis. As a result of the research; It was concluded that there was no significant difference between the effect of athletes on gender, age, and branch and xenophobic attitudes. Furthermore, a significant difference was found between the variable of ‘’supporting the national team coach of foreign nationality’’ and xenophobic attitudes of the athletes.Keywords
Athlete, Xenophobia, Team Sports, Student

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri