Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eğitsel Oyun Destekli Bir Fen Öğrenme Ortamı
(A Scientific Learning Environment with Educational Games )

Eğitsel Oyun Destekli Bir Fen Öğrenme Ortamı

 
Yazar : Oğuz ÇELİK  , Esra GEÇİKLİ & Güldem DÖNEL AKGÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (4)
Sayfa : 89-106
DOI Number: :
Cite : Oğuz ÇELİK , Esra GEÇİKLİ & Güldem DÖNEL AKGÜL, (2019). Eğitsel Oyun Destekli Bir Fen Öğrenme Ortamı. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (4), p. 89-106. Doi: 10.26579/jocress.316.
372    207


Özet

Bu çalışmada, “Canlıları Tanıyalım” konusunda araştırmacılar tarafından tasarlanan eğitsel oyunlar kullanılarak yapılan öğretimin, öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına, akademik başarılarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi incelenmiştir. Araştırma, ön test ve son test kontrol gruplu deneysel modelde yapılmıştır. Erzincan ili Üzümlü İmam Hatip Ortaokuluna devam etmekte olan 5. Sınıf öğrencileri ile yürütülen çalışmanın verileri 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde, on iki saatlik bir sürede toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, 5. Sınıf Fen Bilimleri dersinin “Canlıları Tanıyalım” konusuyla ilgili kazanımlar doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan “Akademik Başarı Testi (ABT)” ve “Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği (FBDTÖ)” ve görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümünde SPSS 20,00 paket programı kullanılmıştır. Toplanan veriler analiz edilirken t-testi, aritmetik ortalama (x), standart sapma (S), frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Öğrencilerin deney gruplarında, kullanılan her iki ölçek için ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler ise frekans ve yüzde değerler şeklinde betimsel yolla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında eğitsel oyun ile yapılan öğretimin öğrencilerinin akademik başarılarını ve Fen Bilimleri dersine olan tutumlarını olumlu şekilde değiştirmiş olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Eğitsel oyun, Fen bilgisi eğitimi, Akademik başarı, Tutum

Abstract

In this study, the effects of teaching using educational games to classify the creatures developed by researchers in science teaching, the students' attitudes towards science courses and their academic achievement were examined. The research was carried out on an experimental model with pre-test and post-test control groups. The data of the work which was carried out with the 5th grade students who continue to Erzincan province Üzümlü İmam Hatip Secondary School were collected in a period of twelve hours in the second semester of 2016-2017 academic year. The Science Achievement Test and the Science Score Attitude Scale (SSAS), prepared by the researchers in line with the relevant achievements on the subject of "Getting to Know the Living Things" of the 5th Grade Science Class, were applied as data collection tools before the beginning of the teaching. SPSS 20.00 package program was used to solve the data. Statistical analyses such as T-test, arithmetic average (x), standard deviation (S), frequency (f) and percentage (%) were used in statistical analysis. It was determined that there was a significant difference between pre-test and post-test scores of the students in the experimental groups for both scales used. It can be said according to the obtained results that education made with educational game changed positively the attitudes of the students towards the academic achievements and the science lessons.Keywords
Educational game, Science education, Academic success, Attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri