Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Akreditasyonu İçin Standartlar ve Süreçler
(Standards and Procedures for the Accreditation of Science Teacher Training Program )

Yazar : Adem YILMAZ  ,Zeynep FAKİRULLAHOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (2)
Sayfa : 219-238
DOI Number: :
Cite : Adem YILMAZ ,Zeynep FAKİRULLAHOĞLU, (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Akreditasyonu İçin Standartlar ve Süreçler. Journal of Current Researches on Social Sciences, 6 (2), p. 219-238. Doi: .
208    145


Özet

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarının akreditasyonu için standartlar geliştirmek ve bu süreçleri gözden geçirmektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Nitel ve nicel veri toplama teknikleri bir arada kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 40 maddelik 5’li likert tipi bir ölçek kullanılmış, nitel veri toplama aracı olarak ise doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla geliştirilen ölçek 300 kişilik bir örneklem grubuna uygulanmıştır. Alan yazın taraması sonucu ise 1999-2016 yılları arasında ulusal ve uluslararası veri tabanlarında tarama yapılmış ve ulaşılabilen tüm dokümanlar çalışma kapsamına alınmıştır. Ayrıca söz konusu dokümanlar araştırmacılar tarafından geliştirilen “Akreditasyon ve Kalite Standartları Sınıflama Formu” kullanılarak betimsel içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarının akreditasyonu için standartlar belirlenmiş ve süreçler tanımlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Akreditasyon, standartlar, fen bilgisi, öğretmen yetiştirme.

Abstract

The aim of this study is to develop standards for the accreditation of science teacher training programs and to review these processes. Survey (screening) method was used in this study. Qualitative and quantitative data collection techniques were used together. As quantitative data collection instrument, the 40 matter with 5 point a Likert-type scale developed by the researchers was used and the document analysis as qualitative data collection technique was used. The scale developed for this purpose was applied to a sample group of 300 people. The results of the literature review, between the years 1999-2016 in national and international database was screened and accessible to all the documents were included in the study. Also "Accreditation and Quality Standards Classification Form" developed by researchers at was subjected to analysis using descriptive content. According to the results, the standards for accreditation of science teacher training programs have been determined and processes have been identified.Keywords
Accreditation, standards, science, teacher training.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri