Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fen Bilgisi Öğretiminde Akran Öğretimi Yönteminin Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi
(The Effect of Student Achievement in Cognitive Level of Peer Teaching Methods in Science Teaching )

Fen Bilgisi Öğretiminde Akran Öğretimi Yönteminin Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi

 
Yazar : Adem YILMAZ  ,Elif TAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (2)
Sayfa : 185-200
DOI Number: :
Cite : Adem YILMAZ ,Elif TAN, (2016). Fen Bilgisi Öğretiminde Akran Öğretimi Yönteminin Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 6 (2), p. 185-200. Doi: .
353    263


Özet

Bu çalışmanın amacı, akran öğretimi yönteminin öğrencilerin fen bilgisi dersinde bilişsel düzeydeki başarılarına etkisini ve öğrencilerin akran öğretimi yöntemine yönelik düşüncelerini belirlemektir. Araştırma kontrol gruplu yarı deneysel desene göre düzenlenmiştir. Bu amaçla 2015-2016 öğretim yılında Kastamonu ve Erzurum ilinde bulunan orta düzey ekonomik gelire sahip iki ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin bilişsel düzeydeki başarılarını ölçmek için 20 maddeden oluşan ve Cronbach Alpha Katsayısı 0,86 olan fen bilgisi dersi başarı testi ve duyuşsal becerilerini tespit edebilmek için ise fen bilgisi dersi tutum ölçeği, açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Çalışmada deney grubunda 42, kontrol grubunda 44 olmak üzere toplam 86 öğrenci yer almıştır. Deney grubunda akran öğretimi yöntemi, kontrol grubunda ise öğretmen merkezli geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 20.0 programı kullanılarak bağımsız gruplar t-testi, iki yönlü varyans analizi ve frekans dağılımı analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucu göstermiştir ki, akran öğretimi yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik başarılarını arttırdığı, öğrenciler arasında işbirliği ve uyumlu çalışma davranışlarını geliştirdiği ve akran öğretimi yöntemine yönelik olumlu düşüncelere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştırAnahtar Kelimeler
Akran öğretimi, fen bilgisi, bilişsel düzey öğrenci başarısı

Abstract

The aim of this study is to determine the effects to their achievement in the cognitive level the method of peer teaching of students in the science course and students' ideas for peer teaching method. Research control group is organized according to quasi-experimental design. For this purpose, in the 2015-2016 academic year, it was carried out in two primary schools with medium economic income in Kastamonu and Erzurum. In the study to measure the success of the cognitive level of students as a data collection tool consists of 20 items and Cronbach's alpha coefficient of 0.86, which Science Course to detect Achievement Test and affective skills of the science courses attitude scale, open-ended questions and semi-structured interview technique was used. In this study, 42 in the experimental group, 44 in the control group has been involved in a total of 86 students. In the experimental group peer teaching method is used, the control group is used traditional teacher-centered teaching methods. The data obtained from the studies, independent groups t-test using SPSS 20.0 software, test with two-way analysis of variance and the methods of frequency distribution analysis were analyzed. Research result has revealed that, primary school students of the peer education approach to science that improves the achievement of the course, cooperation and harmonious workings of his behavior between students and positive thoughts about the peer teaching method has been reached.Keywords
peer teaching, science, cognitive levels of student achievement.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri