Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tıbbi Sekreterlere Yönelik Şiddet Olaylarının Araştırılması: Bir Kamu Hastanesi Örneği
(Investigation of Violent Incidents Against Medical Secretaries: A Public Hospital Case )

Tıbbi Sekreterlere Yönelik Şiddet Olaylarının Araştırılması: Bir Kamu Hastanesi Örneği

 
Yazar : Nesrin AKCA  , Seda SÖNMEZ & Ali YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (2)
Sayfa : 23-34
DOI Number: :
Cite : Nesrin AKCA , Seda SÖNMEZ & Ali YILMAZ, (2019). Tıbbi Sekreterlere Yönelik Şiddet Olaylarının Araştırılması: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (2), p. 23-34. Doi: .
    


Özet

Bu çalışmada, tıbbi sekreterlerin şiddete maruz kalma durumlarını, maruz kalınan şiddet olayının özelliklerini ve şiddet olayının türünün saldırganların, çalışanların ve şiddet olayının özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Şubat-Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmanın evrenini bir kamu hastanesinde fiilen görev yapmakta olan tıbbi sekreterler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup, tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplamda 120 (%71) adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Arnetz (1998) tarafından geliştirilen “Şiddet Olay Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 25.0 programına aktarılarak analizlerin gerçekleştirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden ve ki-kare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tıbbi sekreterlerin %51,70’inin şiddete maruz kaldığı ve şiddet olayının türünün %83,90’ının sözlü şiddet olduğu bulunmuştur. Saldırganların çoğunlukla hasta yakını (%69,40) olduğu ve erkek oldukları (%90,30) görülmüştür. Şiddet olayının ise çoğunlukla acil serviste (%33,90) yaşandığı, birçoğunun saldırı esnasında yalnız çalıştığı (%64,50) ve olay sonucunda herhangi bir idari/adli işlem yapılmadığı (%83,90) belirlenmiştir. Ayrıca şiddet olayının türünün çalışanın yaşına, çalışanın şiddete maruz kaldığı sırada yalnız çalışıp çalışmama durumuna, saldırıya maruz kalınan yere ve olay sonucunda yapılan işleme göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (p<0,05). Çalışmadan elde edilen sonuçların sağlık yöneticilerine, şiddet olaylarının en aza indirgenmesinde, önemli kanıta dayalı bilgiler sunacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Şiddet, tıbbi sekreter, sözlü şiddet, sağlık çalışanları

Abstract

In this study, it was aimed to determine whether the medical secretaries are exposed to violence, the characteristics of the violent incident and the type of the violence event according to the characteristics of the perpetrators, the employees, and the violence. The study was carried out between February-June 2017 and consists of medical secretaries working in a public hospital. The sample was not selected in the study and it was tried to reach the whole universe and in total 120 (71%) of the available surveys were obtained. In this study, “The Violent Incident Form” developed by Arnetz (1998) was used as a data collection tool. The data obtained from the research was transferred to SPSS 25.0 program and descriptive statistics and chi-square analysis were used in the analysis. As a result of the analyzes, it was found that 51.70% of the medical secretaries were subjected to violence and 83.90% of the violence type was verbal violence. It was observed that most of the perpetrators were relatives of the patient (69,40%) and men (90,30%). It was determined that the violence was mostly experienced in the emergency department (33.90%), many were working alone during the attack (64.50%) and no administrative/judicial proceedings were performed (83.90%). In addition, it was found that the type of violence was statistically significant for the age of the employee, the time when the employee was exposed to violence, the situation of working alone, the place where the attack was subjected and the process performed as a result of the incident (p <0,05). It is thought that the results obtained from the study will provide important evidence-based information to health managers in minimizing the incidence of violence.Keywords
Violence, medical secretaries, verbal violence, health care employees

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri