Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Formasyon Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ve Öğretim Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi
(An Analysis of Formation Teacher Candidates’ Attitudes towards Copying and their Level of Teaching Motivation )

Yazar : Hande ÇELİK  Ali Rıza TERZİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (3)
Sayfa : 349-362
DOI Number: :
Cite : Hande ÇELİK Ali Rıza TERZİ, (2017). Formasyon Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ve Öğretim Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (3), p. 349-362. Doi: .
    


Özet

Bu araştırmanın temel amacı, formasyon öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumlarını ve öğretme motivasyon düzeylerini belirlemektir, Araştırma 2016 – 2017 akademik yılı yaz döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi almakta olan öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırmaya 358 formasyon öğretmen adayı katılmıştır. Nicel ve betimsel olarak desenlenmiş bu çalışmada, formasyon öğretmen adaylarının görüşleri Ay ve Çakmak (2015) tarafından geliştirilen “Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeği” ve Güzel-Candan ve Evin-Gencel (2015) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış olan “Öğretme Motivasyonu Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının kopyaya yönelik görüşleri “ahlaki tutum” boyutunda “katılıyorum” seçeneğinde yoğunlaşmaktadır. Bu sonuca göre katılımcılar kopyaya karşıdır ve kopya çekmeyi ahlaki olarak yanlış bulmaktadır. Bulunulan ortamın kopya çekmeye elverişli olması durumunu ifade eden “çevresel şartlar” alt boyutunda formasyon öğretmen adaylarının görüşleri “katılmıyorum” seçeneğinde yoğunlaşmıştır. Formasyon öğretmen adayları kopya çekebilecekleri uygun bir ortamda olsalar dahi bu eylemi yapmanın uygun bir davranış olmadığını düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonları ise “biraz katılıyorum” düzeyindedir. Formasyon öğretmen adaylarının içsel motivasyonlarını dışsal motivasyonlarından daha yüksektir. Ayrıca veriler demografik değişkenlere göre incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre çevresel şartlar alt boyutunda anlamlı bir fark vardır. Erkek öğretmen adaylarının fırsat bulduklarında kopya çekme düzeyleri kadın öğretmen adaylarından daha yüksektir. Öğretmen adaylarının bölümleri ile kopya çekmeye dair görüşleri arasında da gruplar arasında da farklılık görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Formasyon öğretmen adayı, kopya çekme, öğretme motivasyonu, içsel motivasyon, dışsal motivasyon.

Abstract

The main goal of this research is to determine the attitudes of formation teacher candidates towards copying and their teaching motivation level. The research was carried out with students studying pedagogical formation education at Balıkesir University Necatibey Education Faculty during 2016 - 2017 academic year’s summer term. 358 formation teacher candidates participated in the research. In this quantitative and descriptive study, the opinions of the formation teacher candidates were obtained by using the "Attitude Scale Towards Copy" developed by Ay and Çakmak (2015) and the "Teaching Motivation Scale" adapted to Turkish by Güzel-Candan and Evin-Gencel (2015). Arithmetic mean, t-test and one-way analysis of variance were used in the analysis of the data. According to the results, the formation teacher candidates’ attitudes towards the copy were centered on the "I agree" option in the sub-dimension of "moral attitude". So, the participants are against copying and that think that copying is morally wrong. In the "environmental conditions" sub-dimension, which expresses the fact that the environment is suitable for copying, the opinions of the formation teacher candidates are concentrated upon the "I do not agree" option. Formation teacher candidates think that even if they are in a suitable environment, copying is not an appropriate behavior. Formation teacher candidates' teaching motivation level is "I agree a little". The fact that the level of the teacher candidates’ internal motivation is higher than their external motivation can be regarded as a positive and preferred situation. Besides, when the data are analyzed according to the demographic variables, there is a significant difference in the “environmental conditions” sub-dimension according to the gender variable. So; when male formation teacher candidates have the opportunity, the level of copying is higher than female candidates’ level. There are also differences between the opinions of the formation teacher candidates according to their departments.Keywords
Teacher candidates, copying, teaching motivation, inner motivation, external motivation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri