Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Örneği
(Examination of the Attitudes of University Students towards Leisure Time Activities: Bandırma Onyedi Eylul University Example )

Yazar : Necla TEKTAŞ  Mehmet TEKTAŞ Serap İNCAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (4)
Sayfa : 323-336
DOI Number: :
Cite : Necla TEKTAŞ Mehmet TEKTAŞ Serap İNCAZ, (2017). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (4), p. 323-336. Doi: .
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerini “Boş Zaman Tutum Ölçeği” yardımıyla çeşitli değişkenlere göre ele alarak aralarındaki ilişkinin incelenmesi ve tartışılmasıdır. Çalışmada ilk önce bazı temel kavramların tanımı yapılmış, özellikle gençlik ve boş zaman kavramları ile boş zamanlarında en çok neler yaptıkları açıklanmıştır. Bunu izleyen bölümde analize geçilmeden önce; anket yapılan öğrencilerle ilgili olarak elde edilen demografik değişkenler ve bunların özellikleri değerlendirilecektir. Son bölümde; Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi için yapılan araştırma ile ilgili analize geçilecektir. Bu amaçla, çalışmada değerlendirilen veriler anket yoluyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 2016-2017 öğrenim yılı güz döneminde yapılmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde boş zaman tutum ölçeği, ikinci bölümde öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren sorular yer almaktadır. Araştırmada, boş zaman tutum ölçeğine faktör analizi uygulandığında duyuşsal, bilişsel ve davranışsal boyutlar ortaya çıkmıştır.Bu boyutlara bağlı olarak cinsiyet, öğrenim şekli, başarı durumu, ailenin geliri, öğrencinin giderlerinin karşılanması ve üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer değişkenlerine göre istatistik analiz yapılmıştır. Bu istatistik analiz, SPSS 17 paket programı yardımıyla yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde , frekans analizi, faktör analizi,bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda başarı durumu, cinsiyet ve öğrenim şekli değişkenleri ile farklılık görülürken diğer değişkenlere göre farklılık bulunmamıştırAnahtar Kelimeler
Boş zaman, tutum, boş zaman değerlendirme, üniversite öğrencileri, ANOVA.

Abstract

The aim of this study is to examine and discuss the relationship between the leisure time activities of university students in Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences with the help of the "Leisure Attitude Scale" according to various variables. In the study, some basic concepts were first defined, especially youth and leisure time concepts and what they did most in their free time. In the following section, before analyzing, the demographic variables and their characteristics will be evaluated regarding the surveyed students. In the last section; An analysis of the research conducted to examine the Attitudes of University Students towards Leisure Activities will be passed. For this purpose, the data evaluated in the study were made by the questionnaire at the Bandırma Onyedi Eylül University in the fall semester of the 2016-2017 academic year. In the first part, there is the question of leisure time attitude scale, in the second part questions involving the personal information of the students. In the study, when factor analysis was applied to the leisure attitude scale, affective, cognitive and behavioral dimensions emerged. According to these dimensions, statistical analysis was made on gender, type of learning, success status, income of the family, expenses of the student and the place variables experienced before coming to the university. Statistical analysis of the data was done with SPSS 17 package program. In the evaluation of the data, frequency analysis, factor analysis, independent t-test and one way variance (ANOVA) analysis were performed. As a result, there was a difference between success status, gender and learning style variables, but not with other variables.Keywords
Leisure, attitude, leisure time evaluation, university students, ANOVA.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri