Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Benlik Algısı Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Bu araştırma ile lise öğrencilerinin sosyal benlik algılarının belirlenebilmesi için likert tipi geçerli ve güvenilir bir ölçek formu geliştirmek amaçlanmıştır.Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış olup,örneklem; Malatya il merkezinde bulunan bir liseden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 302 öğrenciden oluşmaktadır.Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan sosyal benlik algısı ölçek formu kullanılmıştır.Araştırmacı çalışmanın amacı gereği uzman görüşü ve alanyazın taraması doğrultusunda 58 maddelik soru havuzu oluşturmuştur. Elde edilen aday ölçek için 15 uzmandan alınan görüşlere dayanarak 30 maddenin ölçekten çıkarılması gerektiğine karar verilmiş ve 28 maddelik, 5’li likert tipinde bir ölçek oluşturulmuştur.Araştırma bulguları incelendiğinde, ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi için gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansın %62.005’ini açıklayan 2 faktörlü ve 10 sorudan oluşan bir yapıdan oluştuğu belirlenmiştir.Madde analizi sonrası cronbach's alpha analiz testi sonucu ,76 ve kmo and bartlett's testi sonucu ise .763 olarak hesaplanmıştır.Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre RMSEA ve SRMR,CFI,NNFI,IFI ve GFI değerlerinin uyum değerleri beklenilen değerler aralığında bulunmuştur.Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında ölçeğin yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir.Sonuç olarak, hazırlanan ölçeğin lise öğrencilerinin sosyal benlik algılarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştirAnahtar Kelimeler
Sosyal benlik, ergenlik, algı ölçeği, geçerlik, güvenirlik.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri