Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Şiddete Eğilimin Psikososyal Dinamikleri

Fiziksel, sözel, duygusal, psikolojik, cinsel ve ekonomik bakımdan zarar verici her türlü eylem şeklinde anlamlandırılan çok boyutlu psikososyal bir problem olarak “şiddet”, günümüz insanının belki de tarihinin en travmatik sürecini yaşamasına kaynaklık etmektedir. Kollektif hafızada dramatik süreçlerle özdeşleşen ve daha yaşanılır bir dünya inşâsı önündeki en büyük engellerden birisi olarak konumlandırabileceğimiz şiddet, günümüzde etki düzeyini artırarak bilinenlerin ötesinde daha farklı problemlerin de en güçlü tetikleyici haline gelmiştir. İnsanın yıkıcı yönünü sembolize eden şiddetin, insanlığın geleceğinin şekillenmesinde önemli bir argüman olduğunu öngördüğümüz “eğitim kurumları” üzerinde de büyük bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırmamız hayatı etkileme potansiyeli yönüyle diğer gelişim dönemlerine göre daha baskın karaktere sahip ergenlik dönemi içinde bulunan lise öğrencilerinin psikososyal boyutlu pek çok probleme kaynaklık ettiğini ve hayat kalitesini düşürdüğünü var saydığımız şiddete yönelik eğilimlerini çeşitli demografik değişkenler açısından araştırma ve böylece şiddete eğilimin psikososyal dinamiklerini belirleme amacı taşımaktadır. Araştırma örneklemini, internet aracılığı ile düzenlediğimiz ankete katılan 53 (%61,6) kız ve 33 (%38,4) erkek olmak üzere toplam 86 lise öğrencisi oluşturmaktadır. “Kişisel bilgi formu” ile Gökalp, Bayat, Türkçapar (1995) tarafından geliştirilen “Şiddet Eğilim Ölçeği” kullanılarak elde edilen veriler SPSS programında aritmatik ortalama, frekans, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerle birlikte Ki Kare test işlemleri anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilerek uygulanmıştır. Yapılan işlemler sonucu araştırmada “Okul türü ve internetle günlük meşguliyet değişkenleri dışında “cinsiyet, sınıf, ekonomik durum, okul ikliminden memnuniyet, pandemi etkisine yönelik değerlendirme ve Tanrı algısı” değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara kaynaklık ettikleri ve böylece ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin şekillenmesinde önemli belirleyiciler oldukları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Din Psikolojisi, Şiddet Eğilimi, Pandemi, Ergenlik, Lise.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri