Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Nomofobi ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği

Amaç: Alanyazında kişinin mobil cihaza erişim isteği ve erişimle ilgili kaygıları ile kendisini yalnız hissetmesi arasında bir ilişkinin olup olmadığı açık değildir. Bu konuya açıklık getirmek amacıyla üniversite öğrencilerinin nomofobi ve yalnızlık düzeyleri; cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen fakülte, yaşamının büyük bölümünü geçirdiği yerleşim yeri ve akademik başarı düzeylerine göre incelenmiştir. Yöntem: Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden de tarama deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim gören 315’i kadın, 228’i erkek olmak üzere toplam 543 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde tesadüfi örnekleme türlerinden iki aşamalı tesadüfi örnekleme kullanılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Nomofobi Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği-III kullanılarak toplanılmıştır. Verilerin analizinde; açıklayıcı istatistikler, bağımsız örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların nomofobi ile yalnızlık düzeyleri arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=,016; p>.05). Katılımcıların cinsiyetlerine göre nomofobi ve yalnızlık düzeyleri incelendiğinde; kadın katılımcıların nomofobi düzeyleri erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır [t (541) =2,512; p<.05]. Katılımcıların sınıf düzeylerine göre nomofobi ve yalnızlık düzeyleri incelendiğinde; 3.sınıftaki katılımcıların nomofobi düzeylerinin 4. sınıftaki katılımcılardan daha yüksek [F (3,539) =3,132, p<.05]; 2. Sınıftaki katılımcıların yalnızlık düzeylerinin 4. sınıftaki katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür [F (3,539) =3,116, p<.05]. Katılımcıların öğrenim gördükleri fakülteye göre nomofobi ve yalnızlık düzeylerini incelendiğinde; İletişim Fakültesinde öğrenim gören katılımcıların nomofobi düzeylerinin Hukuk Fakültesinde ve Veteriner Fakültesinde öğrenim gören katılımcılardan yüksek olduğu, Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören katılımcıların nomofobi düzeylerinin ise Veteriner Fakültesinde öğrenim gören katılımcılardan yüksek olduğu görülmüştür [F (5,537) =3,132, p<.05]. Katılımcıların akademik başarı düzeylerine göre nomofobi düzeyleri incelendiğinde; ortalaması 3,00-4,00 arası olan katılımcıların nomofobi düzeylerinin ortalaması 0-2,99 arası olan katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır [t (433) =-2,834; p<.05]. Sonuç: Bu araştırmayla nomofobi ile yalnızlık düzeyleri puan ortalamaları üzerinde katılımcıların cinsiyeti, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri fakülte, yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği yerleşim yeri ve akademik başarı düzeylerinin etki düzeylerine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Nomofobi ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişkinin olmaması önceki araştırmalardan farklılık göstermektedir. Dolayısıyla nomofobi ve yalnızlık arasındaki ilişki hakkında yorum yapılabilmesi için daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler
Nomofobi, yalnızlık, akıllı telefon, üniversite öğrencileri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri