Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden Günlüğün Başarıya ve Fen Tutumuna Etkisi

Çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf fen bilimleri dersinin “Aydınlatma ve Ses Teknolojileri” ünitesinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden günlük yazmanın öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenmelerinin kalıcılığına ve fen bilimleri dersi tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada nicel yaklaşımlardan yarı deneysel desen stratejisi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum ilinin Yakutiye ilçesinde bulunan bir devlet ilkokulunda öğrenim gören 24’ü deney ve 20’si kontrol grubunda olmak üzere toplam 44 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara ön test uygulandıktan sonra deney grubu öğrencileri beş hafta boyunca ünitenin her bir bölümü için öğrenme amaçlı yazma etkinliği olarak günlük yazmışlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Fen Bilimleri Başarı Testi (FBBT) ile Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi, Mann Whitney U, Wilcoxon işaretli sıralar testi ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın ön test bulgularında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney ve kontrol grubu FBBT son test verileri karşılaştırıldığında öğrenme amaçlı yazma (ÖAY) etkinliklerinden günlük yazan deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol grubu kalıcılık verilerinin analizleri incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Deney grubu fen bilimleri dersi tutum ölçeği ön test ile son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ancak kontrol grubu ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Öğrenme amaçlı yazma, dördüncü sınıf öğrencileri, günlük yazma, akademik başarı, fen tutumu.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri