Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencileringörsel Analog Ölçeği İle Duygu Durumlarının İncelenmesi

Bireyler içinde yer aldıkları zaman dilimine ve yaşadıkları olaylara göre farklı duygu durumlarına sahip olabilmektedirler. Yaşadıkları duyguları tarif etmeleri istendiğinde her birey aynı olay karşısında farklı ifadelerde bulunmaktadır. Bireylerin farklı ifadelerinin bir nesneye veya içine dönük yönelimlerini belirleyebilmek için pek çok araştırma yapılmış ve bununla beraber ölçekler kullanılmıştır. Kullanılan bu yaygın ölçeklerin aksine görsel analog ölçeği bireyin duyguyu en yoğun hissettiği anda derecelendirme düzlemine duygusunun sıklığını yansıtabilmesidir.Araştırma grubunu; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 173’ü erkek 134’ü kadın(yaş(ort)=21,4607+1,8792),toplam 307 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmanın amacına ulaşmak için; araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Albersnagel(1998)tarafından oluşturulan, Aydın ve Diğerleri(2011)tarafından Türk kültürüne uyarlanan Görsel Analog Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek;18 farklı duygunun her birinin hiç yaşanmaması (0)ve tamamı ile yaşanıyor olması (1)arasında düz bir düzlem üzerinde dikey bir çizgiyle belirtilmesi ve bir cetvel aracılıyla hesaplanıp, puanlanmasıyla elde edilen bir ölçüm aracıdır.Verilerin çözüm ve yorumlanmasında; verilerin normal dağılıma uygunluğu One Sample Kolmogrov-Simirnov Testi ile test edilmiş ve daha sonra bu verilere göre İlişkisiz ölçümler için Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis H- testi kullanılmış ve P<0,05 alınmıştır.Bu çalışmanın amacı da;Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin duygu durumlarının görsel analog ölçeği ile incelenmesidir. Bu çalışmanın sonucunda; cinsiyet değişkenine göre; olumlu duygu değişkeni alt boyutu ile huzur ve endişe değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş olup, bu farklılıklara bağlı olarak bireyler bazı duyguları uzun süreli hissederken, kimi duyguları daha kısa sürede sonlandırabilmektedir. Bu farklılığın yansıtılmasında erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha aktif oldukları, kadın öğrencilerin ise daha pasif oldukları saptanmıştır.Anne ve baba eğitim düzeyi ve sınıf değişkenine göre ise anlamlı bir farkın olmadığı bulunmuştur. Farklı alt boyutların incelenmesinden elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin eğitim süreci içerisinde ve öğrenim düzeylerine göre yaşadıkları durumlar karşısında duygu değişimlerinin saptanması ve duygu ifadelerinin ölçülmesi açısından görsel analog ölçeğinin yapılacak çalışmalara ve etkililik araştırmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedirAnahtar Kelimeler
Görsel Analog,Duygu,Beden Eğitimi,Öğrenci

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri