Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Eğitsel Oyun Destekli Bir Fen Öğrenme Ortamı

Bu çalışmada, “Canlıları Tanıyalım” konusunda araştırmacılar tarafından tasarlanan eğitsel oyunlar kullanılarak yapılan öğretimin, öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına, akademik başarılarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi incelenmiştir. Araştırma, ön test ve son test kontrol gruplu deneysel modelde yapılmıştır. Erzincan ili Üzümlü İmam Hatip Ortaokuluna devam etmekte olan 5. Sınıf öğrencileri ile yürütülen çalışmanın verileri 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde, on iki saatlik bir sürede toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, 5. Sınıf Fen Bilimleri dersinin “Canlıları Tanıyalım” konusuyla ilgili kazanımlar doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan “Akademik Başarı Testi (ABT)” ve “Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği (FBDTÖ)” ve görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümünde SPSS 20,00 paket programı kullanılmıştır. Toplanan veriler analiz edilirken t-testi, aritmetik ortalama (x), standart sapma (S), frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Öğrencilerin deney gruplarında, kullanılan her iki ölçek için ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler ise frekans ve yüzde değerler şeklinde betimsel yolla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında eğitsel oyun ile yapılan öğretimin öğrencilerinin akademik başarılarını ve Fen Bilimleri dersine olan tutumlarını olumlu şekilde değiştirmiş olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Eğitsel oyun, Fen bilgisi eğitimi, Akademik başarı, Tutum

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri