Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Formasyon Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ve Öğretim Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi

Bu araştırmanın temel amacı, formasyon öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumlarını ve öğretme motivasyon düzeylerini belirlemektir, Araştırma 2016 – 2017 akademik yılı yaz döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi almakta olan öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırmaya 358 formasyon öğretmen adayı katılmıştır. Nicel ve betimsel olarak desenlenmiş bu çalışmada, formasyon öğretmen adaylarının görüşleri Ay ve Çakmak (2015) tarafından geliştirilen “Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeği” ve Güzel-Candan ve Evin-Gencel (2015) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış olan “Öğretme Motivasyonu Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının kopyaya yönelik görüşleri “ahlaki tutum” boyutunda “katılıyorum” seçeneğinde yoğunlaşmaktadır. Bu sonuca göre katılımcılar kopyaya karşıdır ve kopya çekmeyi ahlaki olarak yanlış bulmaktadır. Bulunulan ortamın kopya çekmeye elverişli olması durumunu ifade eden “çevresel şartlar” alt boyutunda formasyon öğretmen adaylarının görüşleri “katılmıyorum” seçeneğinde yoğunlaşmıştır. Formasyon öğretmen adayları kopya çekebilecekleri uygun bir ortamda olsalar dahi bu eylemi yapmanın uygun bir davranış olmadığını düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonları ise “biraz katılıyorum” düzeyindedir. Formasyon öğretmen adaylarının içsel motivasyonlarını dışsal motivasyonlarından daha yüksektir. Ayrıca veriler demografik değişkenlere göre incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre çevresel şartlar alt boyutunda anlamlı bir fark vardır. Erkek öğretmen adaylarının fırsat bulduklarında kopya çekme düzeyleri kadın öğretmen adaylarından daha yüksektir. Öğretmen adaylarının bölümleri ile kopya çekmeye dair görüşleri arasında da gruplar arasında da farklılık görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Formasyon öğretmen adayı, kopya çekme, öğretme motivasyonu, içsel motivasyon, dışsal motivasyon.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri